Styrelsen


Styrelsen för arbetslaget

Styrelsen för år 2017 består av följande personer: 
Håkan Ålind, ordförande
Torsten Fries, arbetslagets kontaktperson till riksföreningen, Föreningen Allmogebåtar
Harriet Landergård
Ulf Sandberg
Lars Wallgren 
Peter Rudolphson
Leif Eriksson
Sven Å Eriksson 
Christer Wingqvist
Margaretha Wingqvist 
 
Vid styrelsens konstituerande  möte beslutades om följande arbetsfördelning:
Harriet Landergård - kassör
Lars Wallgren - sekreterare, ansvarig för att dokumentera styrelsens arbete
Ordförande - kontaktperson gentemot allmänheten.
Styrelsen fördelar i övrigt sina arbetsuppgifter emellan sig så att arbetet totalt blir så effektivt som möjligt. 
 
 Styrelsen 2017. Övr rad fr v:Peter, Margaretha, Lars, Christer, Håkan, Harriet.
Nedr rad fr v: Ulf, Leif, Torsten. Sven Å saknas på bild.
 
Årsmöte 2017
 
Februari. Årsmötets ordförande Kerstin Björk Jansson och sekreterare Torsten Fries.
 
Februari. De flesta deltagarna i årsmötet 2017.
 
Årsmötet avhölls söndagen den 12 februari i förenings lokaler på Färdgärde. till ordförande och sekreterare för årsmötet hade valts Kerstin Björk Jansson respektive Torsten Fries. Kerstin ledde mötet med fast hand och såg till att frågan om avgående styrelses ansvarsfrihet, budget för 2017, val av ny styrelse och övriga beslut fattades på ett korrekt sätt. Årsmötet beslöt att utöka styrelsen med 3 personer till totalt 10. Den nya styrelsen består av: Håkan Ålind-ordförande, Torsten Fries-kontaktperson till moderföreningen, Leif Eriksson, Sven-Åke Eriksson, Harriet Landergård, Peter Rudolphson, Ulf Sandberg, Lars Wallgren, Christer Wingqvist, Margareta Wingqvist.
Valberedningen, bestående av Janerik Thelin-sammankallande, Ulf Holmgren och Rolf Persson har efter flera års gott arbete avböjt omval och tackades för sin insats. Till ny valberedning valdes Birger Eriksson-sammankallande och Torbjörn Åström.
Efter väl förrättat årsmöte bjöd föreningen, som seden påbjuder, på kaffe och tilltugg, inte minst fiskarhustruns kaka. Som avslutning visades en film om motorfabriken Pythagoras historia samt ett bildspel om Arbetslag Norra Roslagens verksamhet, med tonvikt på byggandet av brygga och båthus till kyrkbåten. Bildspelet togs fram som en redovisning av de pengar vi har erhållit för Föreningslyftet till nämnda projekt.