Båthus


2020
Vimpeln på plats 
 Foto: Åsa Rolfsdotter
 
 
Juni 2019
Flaggan på plats vid båthuset  
 Foto: Åsa Rolfsdotter
 
 
Båthusets tak
Vi har beslutat att taket ska vara av okantade brädor lagda på lock. Med okantade brädor får taket ett livfullare och ålderdomligare utseende än om man använder kantsågat virke. Taket ska vara av gran och ytbehandlat med trätjära. Eftersom vi ska ha okantat virke blev det mest praktiskt att skaffa timmer och såga brädor själva på vår såg på Färdgärde. Vi har fått tag i timmer på Söderön som vi har fått fälla själva, varför vi också har kunnat välja ut träd som passar för ändamålet.

Maj. Takbrädorna stabbade intill båthuset i väntan på att spikas upp på taket.

 
Maj. Sågverksarbete tungt och svettigt och kräver regelbundna mat/fikaraster.
 
April. Takbrädorna är inte kantsågade, så de måste barkas. Tufft jobb som utförs av Håkan och Torbjörn. Sedan transporteras de till båthuset för att stabbas där.

April. Leif sågar takbrädor i sågen på Färdgärde.

20:e mars. Vi behövde även några längre stockar till bl.a. nockbrädor.

20:e mars. Lasse Johansson lastar timmervagnen.

20:e mars. Mats fäller granar till takbrädor.
 
 
 
Båthuset timras upp på sin nya plats
 
2017
 Sept. Överbliven sten travades in under huset i strandbrinken.
 
  
Sept. JOKAB sponsrade med ett lass grus, och då blev det så här fint!  
 
 
Sept. Så här jämn och fin blev den färdiga botten.
 
Sept. Innan taket läggs på måste botten planas till en jämn sluttning, större stenar och överflödig jord, tas bort.
 
  Sept. Dags att börja lägga ut slanorna som takbrädorna ska vila på.
  
 Sept. Tredje (sista) sätts på plats, sätts fast i sidostocken och skruvas ihop i toppen.
 
 Sept. Resning och ihopsättning av andra takstolen.
 
 
 Sept. Översta stocken på inre gaveln dymlas fast.
 
Under sommaren (juni - augusti) hade medlemmarna i Arbetslag Norra Roslagen många andra uppgifter, så båthusbygget fick vila. Arbete återupptogs den 11 september.
 
 
 22 maj. Dörren i övre gaveln med gåten (karmarna) isatta, notera gråsparvsungen som har hittat en utkiksplats
 
 15 maj. Nu får man en uppfattning om hur stort båthuset blir.
 
 
15 maj. Mats och Torbjörn borrar för gåt (dörrkarm) i dörrens överliggare. 
 
 
15 maj. Sjögaveln klar. Ulf och Leif är nöjda att ha kommit så långt. 
 
 
15 maj. Gavlarna reser sig. I landgaveln tar vi upp en dörr. Mats slår i en trög dymling. 
 
 3:e april. Nu börjar det synas att det är ett båthus vi bygger. Yttre gaveln har också börjat resas. Notera hur stockarna som behandlats med järnvitriol har grånat på bara en vecka. Foto Åsa Rolfsdotter 
 
 3:e april. Stenen behöver inte flyttas långt. Det blir en perfekt trappsten utanför dörren. 
 
 
 3:e april. Mats löser problemet med sin skogsvagn med timmergrip.
 
 
 
 3:e april. Grävning inne i båthuset avslöjar oväntat stora stenar. 
 
 
 
 27:e mars. Torsten stryker järnvitriol på det nya timret.
 
 
 
27:e mars. Marknivån inne i båthuset behöver justeras så att det blir en jämn slänt. Torbjörn gräver under överinseende av Sture och Peter N. 
 
 
 
 27:e mars. Peter R. justerar en knut i översta långstocken.
 
 
 6:e mars. Den nya, översta långstocken baxas på plats.
 
 
 
 6:e mars. Peter N. slår en av många dymlingar som håller ihop väggarna.
 
 
 
 6:e mars. Nya knutar huggs i den nys gavelstocken och den (gamla) andra långstocken.
 
 
 27:e februari. Den här dan blev nedre delen av sjögaveln med ingångsöppningen klar.
 
  
 27:e februari. När det nya timret är på plats sågar Mats ut ingångsöppningen. 
 
 
 27:e februari. Även andra skiftet i yttergaveln var så dåligt att det måste bytas. Hans hugger ut knuten och bilar ytan på timret med stora bilyxan.
 
 
 20:e februari. Ytterligare en dag med timring till ända. Det ser snyggt ut!
 
 
 20:e februari. Håkan och Leif trimmar höjden på de nya hörntimren, så att de ska stämma med de ursprungliga.
 
 
 Februari. Uffe slipar stora timmerbilan. Den är det effektivaste verktyget för de tyngre bilningsarbetena.
 
 20:e februari. Leif, Håkan och Peter hugger in ett nytt hörntimmer, vilket var nödvändigt.
 
 
 13:e februari. Resultatet av första dagens arbete. Ett gott dagsverke!
 
 13:e februari. Det nya timret på plats på bägge sidor.
  
 13:e februari. Håkan handbilar en ny stock på utsidan så att ser likadan ut som de gamla.
 
13:e februari. En del arbete på det nya timret får göras med moderna metoder. 
 
 13:e februari. En ny stock passas in underst för att höja ytterändan på båthuset.
 
 13:e februari. Första stockarna till båthuset läggs ut.
 
Upptimringen av av båthuset visade sig inte bara vara att trava upp timret i motsatt ordning mot hur vi hade tagit ner det. Först var uppriktningen av timret på de yttre stenarna grannlaga, eftersom dessa låg fast och inte och inte kunde justeras längre. Vi fick också lägga in ett extra skift i botten i gaveln och in mot stranden, för att justera husets höjdläge. Ytterligare ett antal stockar fick bytas för att de var för dåliga. I övre gaveln ska vi ha en dörr, som inte fanns där tidigare. Här kunde vi rädda ett par gamla stockar, där knutarna var dåliga. Vi kapade dem på mitten, sköt ut dem lagom för dörrhålet och högg nya knutar. Timringen fortskrider långsamt, men stabilt. Där vi lägger in nytt timmer, handbilar vi de sågade sidorna och stryker på med järnvitriol, då syns det inte att det är nytt.
 
 
Grundläggning av båthuset på sin nya plats i hamnen
 
 Januari. Grundläggningen klar.
 
 
 Januari. En mittsten läggs på plats.
 
Januari. Uffe mäter in höjderna på grundstenarna. 
 

  Januari. Ytterhörnen färdiga.

 
 Januari. Förborrade stenar träs på dubbarna. 
 
Den 30 januari samlades båthusgänget för att färdigställa grundläggningen. Mats deltog med sin skogstraktor, vilket var en stor hjälp. Första momentet var att lägga några förborrade stenar på de uppstickande dubbarna på de yttre hörnstenarna. Dessa kunde väljas så att höjderna stämde inom några cm. Därefter bestämdes det exakta läget för husets yttre hörn. Från dessa mättes husets övriga hörn in med korrekta mått och räta vinklar.

Läget på mittstenarnas positioner i strandkanten bestämdes. Med hjälp av skogstraktorns grip, spett, korp och spadar grävdes den tunna tjälen bort och gropar till mittstenarna och stenarna under de övre ordnades. Alla upplagsstenar är nu på plats, inmätta i läge och invägda i höjd.

Mats tog ner de ”korta” stockarna som var förberedda, men de flesta visade sig vara FÖR korta. Bara några är minst 4,3 m långa (= husets bredd). Avståndet från yttergaveln till mittstenarna är över 5 m, så vi behöver två nya stockar som är 5,5 m långa. Vi kommer inte vidare med bygget förrän vi har dessa. 

Januari. Det går tungt att slå i dubben.

 
 Januari. Håkan och Mats - Det är djupa hål som ska till.
 
 Januari. Peter borrar dubbhål.
 
 I mitten av januari fortsatte grundläggningen. Vi lånade en bergborr av typ Cobra av kommun för att borra dubbhål i stenarna för att säkra dem mot förflyttning, framförallt av isen. För att stenarna varken ska kunna glida eller vrida sig, borrade vi två hål i vardera stenen. Kommunen bjöd även på lämplig fyrkantstång att använda som dubbar. En ca 1 m lång stång slogs ned i vartdera hålet, så att de övre stenarna nu är fast förbundna med de undre. Därefter borrades även hål i några stenar att lägga på de befintliga, för att komma upp i rätt höjd. Det är tänkt att dessa stenar ska träs över de uppstickande dubbarna och så ligga säkert på plats.

 
2016
  
 November. Grundstenarna på plats.
 
 
 November. En sten läggs på plats.
 
 
I slutet av november, en vecka efter det att vi hade borrat stenarna fick vi hjälp av Skadeservice att ta ned stenarna till hamnen och lägga dem på plats. Det var en skicklig maskinförare, så resultatet blev mycket bra.
 
 November. Håkan borrar hål för bergdubb i grundsten.
 
Där båthuset ska ligga i inre hamnen, är det rätt stor höjdskillnad mellan marken och vattnet. Därför behövs stora stenblock som ska bära upp yttergaveln. Vi har fått löfte om hjälp av Skadeservice att lägga dessa block på plats. Då det behövs två block på varandra för att få tillräcklig höjd, måste vi borra i dubb i dem för att de ska ligga stabilt. Arbetet med stenblocken har genomförts i mitten av november.
 
 
Båthuset demonteras 
 
Den 15 september demonterades båthuset på sin plats på Krutudden. Operationen började med att riva taket, som är i sådant skick att det måste ersättas med ett nytt. Rivningen gick fortare och säkrare än beräknat tack vara att Mats Edin kom med sin skogstraktor och gjorde en gedigen insats. Nedplockningen av stommen hade nog inte gått utan hjälp av skogstraktorn. Vid uppförandet på Krutudden hade man använt en hel del stor spik som nu var rostig och mestadels omöjlig att dra ut. Efter nedmontering fraktades allt timmer och de flesta grundstenarna till hamnen och lades upp i väntan på att uppförandet kan påbörjas.
Det har visat sig att de översta stockarna i långväggarna är så dåliga att de måste bytas ut. Förmodligen har rötan satt in redan när vasstaket hade tagit slut för länge sedan och det dröjde allt för länge innan det ersattes med ett nytt brädtak. Två nya, 9,5 m långa stockar har anskaffats från Tvärnö.
 
September. Nu ligger båthuset travat i hamnen och väntar på att återuppförandet ska påbörjas.
 
September. Avlastning av timmerstommen i hamnen. 
 
September. Timmerstommen lastas på Mats Edins skogsvagn för transport till hamnen. 
 
September. Hela taket borttaget. Nu ser man hur stommen ser ut. 
 
 September. Rivning av taket börjar. 
  
Utmärkning i hamnen var båthuset från Krutudden ska stå
 
 
 Maj 2016. Markarbetena påbörjas. Grästorven tas bort och läggs åt sidan, för att vi ska kunna justera nivåerna inne i båthuset.
 
Februari 2016. Fotografering även invändigt.
 
Februari 2016. Båthuset fotograferas för uppmätning
 
2015
 
 
Oktober 2015. Stenarna mäts in.  
 
Det är slutet av oktober 2015 och grundstenarna som skall ligga i strandkanten placeras ut med hjälp av Tommi och en grävmaskin.
 

Februari 2015. Inspektion och planering inför flytten som planeras genomföras under hösten 2015.